صفحات

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۷, شنبه

لقت نامه

جاگوزی
...
اجماع علمای علم الغه بر این است که جالینوس اول کسی بود که به جهت حرمت و عفت کلام ماتحت را جاگوزی نامیده است.
و جمله بر این باورند که ایشان به جهت طبابت آواهای سنگین و رنگینی از جانب آن بزرگوار می شنیدند و بدین جهت ایشان را بدین نام مستطاب ملقب فرمودند.
آن جناب مستطاب آنچنان مایهء انبساط خاطر خاص و عام شد که زان پس حتی در معرکه ها لوطی ها بوزینگان شان را یاد می دادند که جای دشمن را با گذاشتن دست به جا گوزی شان نشان دهند.
اما خودمونیم ها!
این جالینوس عجب جلبی بوده است برای خودش؟
امروزه به عینه می بینیم که هر روز که میگذرد این ولایت بوزینه گی  جای دوست و دشمن را به ملت  نشان میدهد.
بله!کجا بودیم!؟
ها!؟
میخواستم یه مطلبی در مورد پرستویی و خیر اندیش و کیانیان و منفرد زاده بنویسم که یادم رفت.
آی بر پدر آلزایمر...


۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

بنده البته در مورد آقای ابی و تر انه خلیج فارس ایشان عرض فرمودم که فی النفسه خواندان اش برای قد و قواره ایشان زیاد بوده است و ایشان بسیار اشتباها آن را خوانده اند و به قول معروف گاو نر میخواهد و مرد کهن. فلذا امروز با پدیدهً جدیدی مواجه شدیم به نام جناب پرستویی!فلذا گفتیم عرضی به ایشان بفرماییم . پرستویی جان! پرستو بازی در نیارید لطفا؛ یه ذره از زنده یاد شجریان یاد بگیرید.و یا زنده یاد حجازی . و یا اینکه بگید مرگ بر ضد ولایت فقیه و خودتون رو خلاص کنید!