صفحات

۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

بنده البته به هیچ وجه من الوجوه نتوانستم نام بامنماءی ( به جای اسم با مسما).به این کل جعفر بدهم.
منور الدین! در به در الدوله!اسلام پناه!و یا لُنگ  حمام!!.
آمده اند به بنده میفرمایند که.؛
معنی انفلاب چیه
میگم  به معنای دگرگونی ارزشها وباورهاست.
مبفرمایند که؍ خیر.
میگم پس به نطر حنابعالی معنی اتش چیه؟
میگه؛تقلب!