صفحات

۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

اگر که ولی امر مسلمین جهان!
دغدغه’میراث فرهنگی ایران زمین را,
به اندازه’ رویت ماه شوال می داشت.
نه تنها بنده و کل جعفر!؟
که تمامی ابواب جمعی کلموکستان,
کلهم اجمعین
صد کرور "بیبیب هورا!
و سیصد کرود,
"آفرین صد آفرین رهبر خوب و نازنین فرشته’ روی زمین"
میخواندیم...