صفحات

۱۳۹۱ مهر ۱۵, شنبه

یک نصیحت کلموکانه!.

یقینا ده ها مشاور بی بو و بی خاصیت دور و بر مقام معظم می پلکند و از کلیه’ مزایای "یا مفت " برخوردارند. اما عقل ناقص هیچکدامشان به این نکته ای که میخواهم عرض کنم, نرسیده است.
بنده البته این نکته’ مهم را بدون هیچگونه چشمداشتی به مقام معظم شان " که قی الواقع طرفِ دارشان هستم!" هستم عرض می نمایم.
ببم جان. اگه میخوای که هاله جانتان, بازم  رای بیاره! بایکوتش کن!!! نفرینش کن!از دزدیهاش بگو! آنوقت میبینی که چطور حتی از شاخ آفریقا هم رای می آورد.پدرجان هرچه که شما بفرمائید, مردم عکسش را می کنند