صفحات

۱۳۸۸ بهمن ۲۰, سه‌شنبه

معجزه’ هزاره’سوم

آورده اند که در بارگاه سلطانکی حقیر٬ یاوه گوئی بیمایه و بی تدبیر٬ جمعی رند پر تزویر او را مدح همیگفتند به گونه ای که افراط بلیغ مینمودند تا در این ره گوی سبقت از همکدیگر بربایند
یکی میگفت : سلطانا تو معجزهء هزارهء سیمی . دیگری میگفت غلط گفتی٬ چه! سلطان عزیزمان معجزهء هر سه هزاره است . آن یک میگفت که : یاران هردو ره خطا میپوئید که نه تنها حضرت سلطان٬ بلکه هر کدام از وزرا و امرایش نیز معجزه اند. و آن دیگری در مدحش این شعر همی خواند
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

درویشی در آن جمع٬ این ترهات همی شنید و با خود این شعر زمزمه همی نمود
روزی پدر پیر فلک پخت یه آشــی      از بــهر هــمان مــادر گــیتی عــزیـــزش
قدری نخود و باقالی و زیره و گندم      با ماش و عدس ریخت در آن آش لذیذش
تا خـورد بپیچید یکـی باد شــدیدی     انـدر شـکـم و مـعـده و در روده و چـیـزش
زان روز بدین روز یکی معجزه هر روز   بـا ضـرطـه* بـرون بـر بـجهـد از در طیزش
* * * * *                                                   
لغت معنی
ضرطه ــ باد مضره ایست که با در شدنش٬ در کننده را راحت و دیگران را ناراحت میکند .  گوز
طیز ــ ضرطه گاه . گوزدانی . جاگوزی