صفحات

۱۴۰۱ فروردین ۲۷, شنبه

  •  کل بانو یمان به کرات و مرات به بنده فرموده اند که بسیار گوشت تلخ تشریف دارم.

خودم هم فکر می کنم که تشریف دارم.اما اگر وضعیت امروز ایران مان را در نظر بگیریم بدون رو در بایستی و تعارف باید هر تساهل و تسامحی که از فرهیخته گانمان رخ دهد را نقد کنیم.ایران مان نا ویران.

هیچ نظری موجود نیست: